Trang phân phối AUKEY chính hãng

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản và điều kiện
Giới thiệu
Các điều khoản và điều kiện sau đây liên quan đến việc sử dụng trang web chính thức của AUKEY. Bằng cách sử dụng trang web, khách truy cập vốn đã đồng ý với các điều khoản được đặt dưới đây. Những điều khoản này có thể được cập nhật định kỳ. Có thể thuật ngữ bạn có thể được định nghĩa là khách truy cập vào trang web và chúng tôi có thể gọi là AUKEY. Các Điều khoản sử dụng này, cùng với Chính sách bảo mật của AUKEY, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và AUKEY liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.

Giấy phép sử dụng trang web
Trừ khi có quy định khác, AUKEY và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với trang web và tài liệu trên trang web. Theo giấy phép dưới đây, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể xem, tải xuống (chỉ cho mục đích lưu trữ) và in các trang, hướng dẫn sử dụng hoặc thông tin sản phẩm khác từ trang web cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn, tuân theo các hạn chế được nêu dưới đây và các điều khoản khác trong các Điều khoản & Điều kiện này. Tuy nhiên, bạn không được xuất bản lại tài liệu từ trang web này (bao gồm cả việc tái bản trên một trang web khác), hoặc bán, cho thuê hoặc tài liệu cấp phép phụ từ trang web; hiển thị bất kỳ tài liệu từ trang web ở nơi công cộng; sao chép, sao chép, sao chép hoặc khai thác tài liệu trên trang web này cho mục đích thương mại; chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu nào trên trang web; phân phối lại tài liệu từ trang web này, ngoại trừ nội dung cụ thể và được cung cấp rõ ràng để phân phối lại.

Chấp thuận sử dụng
Bạn không được sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào gây ra hoặc có thể gây ra thiệt hại cho trang web hoặc làm giảm tính khả dụng hoặc khả năng truy cập của trang web; hoặc theo bất kỳ cách nào là bất hợp pháp, bất hợp pháp, lừa đảo hoặc có hại; hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp, lừa đảo hoặc có hại. Bạn không được sử dụng trang web này để sao chép, lưu trữ, lưu trữ, truyền, gửi, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào bao gồm (hoặc được liên kết với) bất kỳ phần mềm gián điệp, vi rút máy tính, ngựa Trojan, sâu, logger gõ phím, rootkit, hoặc phần mềm máy tính độc hại khác. Bạn không được tiến hành bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu tự động và có hệ thống nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, cạo, khai thác dữ liệu, khai thác dữ liệu và thu thập dữ liệu) trên hoặc liên quan đến trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của AUKEY. Bạn không được sử dụng trang web này để truyền hoặc gửi thông tin thương mại không được yêu cầu. Bạn không được sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến tiếp thị mà không có sự đồng ý bằng văn bản của AUKEY.

Nội dung người dùng
Trong các Điều khoản & Điều kiện này, "nội dung người dùng của bạn" có nghĩa là tài liệu (bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, hình ảnh và tài liệu nghe nhìn) mà bạn gửi đến trang web này, cho bất kỳ mục đích nào. Bạn cấp cho AUKEY một giấy phép toàn cầu, không thể hủy ngang, không độc quyền, miễn phí bản quyền để sử dụng, tái tạo, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nội dung người dùng của bạn trên bất kỳ phương tiện truyền thông hiện tại hoặc tương lai nào. Bạn cũng cấp cho AUKEY quyền cấp phép phụ các quyền này và quyền đưa ra hành động xâm phạm các quyền này. Nội dung người dùng của bạn không được bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp, không được vi phạm bất kỳ quyền hợp pháp nào của bên thứ ba và không có khả năng đưa ra hành động pháp lý cho dù chống lại bạn hoặc AUKEY hoặc bên thứ ba (trong từng trường hợp theo bất kỳ luật hiện hành nào). Bạn không được gửi bất kỳ nội dung người dùng nào đến trang web đang hoặc đã từng là chủ đề của bất kỳ thủ tục pháp lý nào bị đe dọa hoặc thực tế hoặc khiếu nại tương tự khác. AUKEY có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu nào được gửi lên trang web này hoặc được lưu trữ trên các máy chủ của AUKEY, hoặc được lưu trữ hoặc xuất bản trên trang web này. Mặc dù các quyền của AUKEY theo các Điều khoản & Điều kiện liên quan đến nội dung của người dùng, AUKEY không cam kết giám sát việc gửi nội dung đó lên hoặc xuất bản nội dung đó trên trang web này.

Bảo hành sản phẩm 24 tháng
AUKEY đảm bảo rằng các sản phẩm được mua thông qua cửa hàng Amazon chính thức trong khu vực mua hàng sẽ không có khiếm khuyết về tay nghề và vật liệu. Bảo hành chỉ có hiệu lực đối với các sản phẩm hoạt động tại quốc gia nơi sản phẩm được mua. Để yêu cầu bảo hành này, khách hàng phải cung cấp bằng chứng mua hàng. 24 tháng được định nghĩa là chính xác hai (2) năm kể từ ngày mua và không thể gia hạn.

Các loại trừ không được bảo hành này bao gồm:

1. Bất kỳ lỗi, sự cố hoặc lỗi do sử dụng sai, lạm dụng, cài đặt không đúng hoặc sử dụng với thiết bị bị lỗi hoặc không đúng cách.
2. Một sản phẩm được điều chỉnh hoặc sửa đổi để hoạt động ở bất kỳ quốc gia nào khác ngoài quốc gia được thiết kế, sản xuất, phê duyệt hoặc ủy quyền sẽ không được bảo hành theo chế độ bảo hành này.
3. Hư hỏng do tai nạn, sử dụng điện không đúng cách, tăng điện hoặc các sự cố cung cấp điện bên ngoài khác, mất điện, không bảo trì theo khuyến nghị của nhà sản xuất, vận chuyển sản phẩm, bỏ bê, phá hoại, điều kiện môi trường, mất sử dụng trong quá trình sửa chữa quá trình, hoặc thảm họa ngoài tầm kiểm soát

của AUKEY.
4. Hư hỏng sản phẩm do sử dụng bình thường.
5. Không được bồi thường khi mất việc sử dụng sản phẩm, sự bất tiện, mất mát hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác, trực tiếp hoặc do hậu quả, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng sản phẩm này.
6. Bảo hành này không mở rộng cho việc mua các sản phẩm đã mở, sử dụng, sửa chữa, đóng gói lại và / hoặc bán lại; bao gồm nhưng không giới hạn việc bán các sản phẩm đó trên các trang web đấu giá internet và / hoặc bán các sản phẩm đó bởi các đại lý bán lẻ hoặc số lượng lớn.
7. Bất kỳ sản phẩm hoặc bộ phận nào được sửa chữa, thay thế, thay đổi hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của AUKEY.
Trả lại được gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua với lý do không có lỗi trong tay nghề hoặc vật liệu của sản phẩm có thể được hoàn lại một phần. Trả lại được yêu cầu theo bảo hành này được gửi sau một năm sử dụng có thể được bồi thường với một khoản hoàn lại một phần.

Trong mọi trường hợp, bảo hành này sẽ không yêu cầu nhiều hơn việc sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận hoặc bộ phận nào bị phát hiện là bị lỗi trong thời gian bảo hành có hiệu lực. Nếu các bộ phận hoặc sản phẩm thay thế cần thiết không có sẵn, AUKEY có quyền thay thế sản phẩm có giá trị bằng hoặc lớn hơn thay cho mô hình ban đầu.

Không bảo hành
Trang web này được cung cấp "nguyên trạng" mà không có bất kỳ sự đại diện hay bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý. AUKEY, không tuyên bố hay bảo đảm liên quan đến trang web này hoặc thông tin và tài liệu được cung cấp trên trang web này. Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của đoạn văn trên, AUKEY, không đảm bảo rằng:

Trang web này sẽ liên tục có sẵn hoặc có sẵn ở tất cả
Thông tin trên trang web này là đầy đủ, đúng, chính xác hoặc không sai lệch
Không có gì trên trang web này cấu thành, hoặc có nghĩa là cấu thành, lời khuyên dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn cần tư vấn liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý, tài chính hoặc y tế nào, bạn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia thích hợp.
Hạn chế của trách nhiệm pháp lý
AUKEY sẽ không chịu trách nhiệm với bạn (cho dù theo luật hợp đồng, luật tra tấn hay nói cách khác) liên quan đến nội dung, việc sử dụng hoặc liên quan đến trang web này:

Trong phạm vi trang web được cung cấp miễn phí, cho bất kỳ tổn thất trực tiếp nào
Đối với bất kỳ mất mát gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả
Đối với bất kỳ tổn thất nào về kinh doanh, doanh thu, thu nhập, lợi nhuận, tiết kiệm dự tính, hợp đồng, mối quan hệ kinh doanh, danh tiếng, thiện chí, hoặc mất mát hoặc tham nhũng thông tin hoặc dữ liệu
Những hạn chế trách nhiệm này được áp dụng ngay cả khi AUKEY đã được thông báo rõ ràng về tổn thất tiềm năng.
Ngoại lệ
Từ chối trách nhiệm trong trang web này sẽ loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ bảo hành nào theo luật pháp quy định rằng sẽ không hợp pháp để loại trừ hoặc giới hạn, và không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của AUKEY đối với bất kỳ:

Tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra sơ suất của AUKEY
Gian lận hoặc xuyên tạc gian lận về phía AUKEY
Vấn đề là AUKEY sẽ bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp để loại trừ hoặc giới hạn hoặc cố gắng hoặc cố ý loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của nó

Các bên khác
Bạn chấp nhận rằng, với tư cách là một thực thể trách nhiệm hữu hạn, AUKEY có lợi ích trong việc giới hạn trách nhiệm cá nhân của các cán bộ và nhân viên của mình. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại cá nhân nào đối với các nhân viên hoặc nhân viên của AUKEY, liên quan đến bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu liên quan đến trang web. Không ảnh hưởng đến đoạn văn trên, bạn đồng ý rằng các hạn chế của bảo hành và trách nhiệm pháp lý được nêu trong trang web này sẽ bảo vệ các cán bộ, nhân viên, đại lý, công ty con, người kế nhiệm, người chuyển nhượng và nhà thầu phụ của AUKEY.

Bồi thường
Bạn phải bồi thường cho AUKEY và cam kết giữ AUKEY được bồi thường trước mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí pháp lý và bất kỳ khoản tiền nào mà AUKEY trả cho bên thứ ba để giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp theo lời khuyên trong số các cố vấn pháp lý của AUKEY) mà AUKEY phải gánh chịu hoặc phát sinh do bất kỳ vi phạm nào của bạn về bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản & Điều kiện này hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào mà bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này.

Vi phạm
Không ảnh hưởng đến AUKEY, các quyền khác theo các Điều khoản & Điều kiện này, nếu bạn vi phạm các Điều khoản & Điều kiện này, AUKEY có thể thực hiện hành động như AUKEY cho là phù hợp để xử lý vi phạm; bao gồm đình chỉ quyền truy cập của bạn vào trang web, cấm bạn truy cập trang web, chặn các máy tính sử dụng địa chỉ IP của bạn truy cập trang web, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn để yêu cầu họ chặn quyền truy cập của bạn vào trang web và đưa ra tòa án chống lại bạn.

Bài tập
AUKEY có thể chuyển nhượng, hợp đồng phụ hoặc thỏa thuận khác với các quyền và nghĩa vụ của AUKEY, theo các Điều khoản & Điều kiện này mà không cần thông báo cho bạn hoặc có được sự đồng ý của bạn. Bạn không được chuyển nhượng, hợp đồng phụ hoặc giải quyết các quyền và / hoặc nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản & Điều kiện này.

Độ bền
Nếu một điều khoản của các Điều khoản & Điều kiện này được xác định bởi bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác là không hợp pháp và / hoặc không thể thi hành, các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực. Nếu bất kỳ điều khoản bất hợp pháp và / hoặc không thể thực thi nào sẽ hợp pháp hoặc có hiệu lực nếu một phần của nó bị xóa, phần đó sẽ được coi là bị xóa và phần còn lại của điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản & Điều kiện hoặc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.